ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การใช้เว็บไซต์นี้ ต้องเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไข ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการจัดส่ง และข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ กฎระเบียบ เอกสารสละสิทธิ์ความรับผิดชอบ คำประกาศต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ (โดยรวมจะถูกเรียกว่า ข้อตกลง และเงื่อนไข) กรุณาอ่านข้อตกลง และเงื่อนไขอย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนใช้เว็บไซต์นี้ ข้อตกลง และเงื่อนไขมีผลกับทุกผู้เข้าชม และใช้เว็บไซต์นี้ รวมทั้งเนื้อหา (ที่ระบุด้านล่าง) ข้อมูล คำแนะนำ สินค้า และบริการ ผ่านเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ (หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง) แปลว่าคุณยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขทั้งหมด และรวมถึงกฎหมาย และกฎกติกาต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์นี้ ถ้าคุณไม่ตกลงยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไข กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้

เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้

เนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะถึง โลโก้ ไอคอน เครื่องหมายการค้า ข้อความ ภาพ รูปถ่าย รูปภาพ รูปภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพประกอบ ซอฟแวร์ (ซึ่งถูกเรียกรวมว่า เนื้อหา) เป็นเจ้าของโดยคลีน เท็กซ์ ผู้อนุญาตให้ประกอบการ และ/หรือ ผู้ผลิตเนื้อหา เว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการออกแบบ และเนื้อหา ถูกคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายด้านศีลธรรม กฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และกฎหมายคุ้มครองทัรพย์สินทางปัญญา ยกเว้นจากการได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนโดยกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ และภายใต้ข้อตกลง และเงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นๆ ระหว่างคุณกับคลีน เท็กซ์ ห้ามลอกเลียนแบบ และผลิตซ้ำ ส่วนใดๆ บนเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ในรูปแบบใดก็ตาม หรือห้ามส่งต่อโดยวิธีไหนก็ตาม เว็บไซต์นี้ รวมทั้งเนื้อหา และสิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นทรัพย์สินของคลีน เท็กซ์ และ/หรือผู้อนุญาตให้ประกอบการเว้นเสียแต่ว่ามีการตกลงกันอย่างชัดเจนและเปิดเผย สิทธิ์ที่กล่าวมาถูกคุ้มครองทั้งหมด  

ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมด เครื่องหมายการให้บริการ โลโก้ ชื่อการค้าซึ่งปรากฎอยู่บนสินค้าของคลีน เท็กซ์ แพ็กเกจสินค้า และ/หรือ บนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่เฉพาะเจาะจงที่ เครื่องหมายชื่อแบรนด์ คลีน เท็กซ์ โลโก้) เป็นกรรมสิทธิ์ของคลีน เท็กซ์ และ/หรือ ผู้อนุญาตให้ประกอบการ และได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายคุ้มครองการค้า และสนธิสัญญา คุณไม่สามารถใช้ เลียนแบบ ผลิตซ้ำ อัพโหลด โพสต์ ส่งต่อ เผยแพร่ หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าได้แต่อย่างใด รวมทั้งในการโฆษณา หรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากคลีน เท็กซ์ การใช้เครื่องหมายการค้าบนเว็บไซต์อื่น หรือเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น การเก็บ หรือผลิตซ้ำบางส่วนของเว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์อื่นๆ หรือการสร้างลิ้งค์ ไฮเปอร์เท็กซ์ ลิ้งค์ หรือ ดีพลิงก์ ระหว่างเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่นๆ ไม่สามารถทำได้ โดยปราศจากการอนุมัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากคลีน เท็กซ์ ลิขสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาเป็นเจ้าของโดยคลีน เท็กซ์ และ/หรือ ผู้อนุญาตให้ประกอบการ ยกเว้นว่าระบุไว้บนเว็บไซต์ ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ คุณได้รับอนุญาตในการชม เล่น พิมพ์ ดาวน์โหลดเนื้อหาที่ปรากฎบบนเว็บไซต์นี้ สำหรับการใช้ส่วนบุคคล และเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ใช่ด้านการค้าเท่านั้น เว้นแต่ว่าจะได้รับการอนุญาตโดยกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ คุณไม่สามารถดัดแปลง เลียนแบบ เผยแพร่ ส่งต่อ แสดงต่อ ผลิตซ้ำ อนุญาตให้ลิขสิทธิ์ ผลิตผลงานที่ดัดแปลงจากเดิม โอนถ่าย หรือขายเนื้อหา และคุณไม่สามารถนำเนื้อหามาใช้ซ้ำ โดยปราศจากการได้รับอนุญาตจากคลีน เท็กซ์ เพื่อจุดประสงค์ของข้อตกลง และเงื่อนไข ห้ามใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณห้ามลบเครื่องหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือคำเตือนเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ออกจากเนื้อหาที่พบบนเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่คุณดาวน์โหลดซอฟแวร์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดที่ สกรีนเซฟเวอร์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ ไอคอน วีดีโอ วอลล์เพเพอร์) จากเว็บไซต์นี้ ซอฟแวร์ รวมทั้งไฟล์ต่างๆ รูปภาพที่ทำงานร่วม หรือผลิตจากซอฟแวร์ และข้อมูลที่ติดมากับซอฟแวร์ (ในที่นี้เรียกโดยรวมว่าซอฟแวร์) ได้รับอนุญาตจากคลีน เท็กซ์ให้แก่คุณ แต่คลีน เท็กซ์ ไม่ได้โอนถ่ายการเป็นเจ้าของซอฟแวร์ไปให้คุณ คุณเป็นเจ้าของสื่อที่ซอฟแวร์ถูกบันทึกไว้ แต่คลีน เท็กซ์ และ/หรือ ผู้อนุญาตให้ประกอบการยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ซอฟแวร์ และรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลาย ยกเว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุญาตโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ คุณไม่สามารถเผยแพร่ ขาย แยกส่วน หรือเปลี่ยนแปลงซอฟแวร์เป็นรูปแบบที่คนทั่วไปอ่านได้ เครื่องหมายการค้าทั้งหมด เครื่องหมายการให้บริการ โลโก้ ชื่อการค้าซึ่งปรากฎอยู่บนสินค้าของคลีน เท็กซ์ แพ็กเกจสินค้า และ/หรือ บนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่เฉพาะเจาะจงที่ เครื่องหมายชื่อแบรนด์ คลีน เท็กซ์ โลโก้) เป็นกรรมสิทธิ์ของคลีน เท็กซ์ และ/หรือ ผู้อนุญาตให้ประกอบการ และได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายคุ้มครองการค้า และสนธิสัญญา คุณไม่สามารถใช้ เลียนแบบ ผลิตซ้ำ อัพโหลด โพสต์ ส่งต่อ เผยแพร่ หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าได้แต่อย่างใด รวมทั้งในการโฆษณา หรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากคลีน เท็กซ์ การใช้เครื่องหมายการค้าบนเว็บไซต์อื่น หรือเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น การเก็บ หรือผลิตซ้ำบางส่วนของเว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์อื่นๆ หรือการสร้างลิ้งค์ ไฮเปอร์เท็กซ์ ลิ้งค์ หรือ ดีพลิงก์ ระหว่างเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่นๆ ไม่สามารถทำได้ โดยปราศจากการอนุมัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากคลีน เท็กซ์  

คำสละสิทธิ์ความรับผิดชอบเรื่องการรับประกัน

เว็บไซต์ และเนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้ฟรี ยกเว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุมัติตามกฎหมาย โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อชี้แนะแต่อย่างใด ยกเว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย คลีน เท็กซ์ไม่ได้เป็นตัวแทน และรับประกันว่าข้อมูล และ/หรือ การใช้บริการเพื่อความสะดวกสบายบนเว็บไซต์นี้ แม่นยำ สมบูรณ์ หรือทันสมัย หรือเว็บไซต์ หรือ เซอร์เวอร์ที่ทำให้เกิดเว็บไซต์นี้ปราศจากไวรัส หรือปราศจากส่วนประกอบที่เป็นอันตราย นอกจากนี้คลีน เท็กซ์จะไม่ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีโดยเฉพาะ หรือการเชื่อมต่อ ดังนั้นคลีน เท็กซ์ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากข้อผิดพลาด และการรบกวน ยกเว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย คลีน เท็กซ์ไม่รับประกัน และเป็นตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความพอเหมาะ การใช้ประโยชน์ ความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ และอื่นๆ  

การจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ใช้งานยอมรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็ปไซต์นี้ โดยเงื่อนไขและการรับประกันนี้ ถูกนำมาใช้ภายใต้กฎข้อกำหนดของบริษัท คลีน เท็กซ์ จึงขอจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบในขอบเขตที่เป็นอำนาจความรับผิดชอบของคลีน เท็กซ์ ในบางเรื่อง ประกอบด้วยความเสียหายของสินค้า และบริการที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านผลิตภัณฑ์ของคลีน เท็กซ์ ซึ่งบริษัทไม่มีส่วนต่อความรับผิดชอบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกรณีเกิดข้อผิดพลาดของลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหารรวมไปถึงตัวแทน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ที่ส่งผลกระทบต่อคนหรือสิ่งของ (ไม่ว่าจะด้วยการละเลยหรืออื่นๆ) รวมไปถึงการใช้งาน หรือความไม่พร้อมของเว็ปไซต์ ความเสียหายที่เกิดจากไวรัส หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหาที่ส่งมอบผ่านทางเว็ปไซต์นี้  

ลิ้งค์ไปยังบุคคลที่สาม

เพื่อความสะดวกสบายของคุณ และเพื่อปรับปรุงการใช้งานของเว็บไซต์ของเรา ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ควบคุมโดยบุคคลที่สาม อาจจะปรากฎบนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว ลิ้งค์เหล่านี้จะพาคุณออกไปจากการบริการของคลีน เท็กซ์ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา รวมไปถึงลิ์งค์ไปยังบริษัทที่ทำงานร่วมกับเรา ซึ่งอาจจะใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันเพื่อแสดงถึงข้อตกลงเรื่องการบริหารแบรนด์ร่วมกัน เว็บไซต์ที่คุณลิ้งค์ออกไปอาจมี ข้อตกลง และเงื่อนไขรวมถึงนโบายเรื่องความเป็นส่วนตัวแตกต่างกันไป คลีน เท็กซ์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา และกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ดังกล่าว ดังนั้นคุณเข้าถึงเว็บนั้นๆ ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง เว็บเหล่านี้อาจส่งคุกกี้ของเขามายังผู้ใช้ เก็บข้อมูล หรือเรียกร้องข้อมูลส่วนตัว ดังนั้นเราแนะนำให้คุณอ่านเงื่อนไขการใช้ และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวจากเว็บไซต์เหล่านั้นก่อนใช้งาน  

การใช้เว็บไซต์ผิดวิธี

คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อโพสต์ หรือโอนถ่าย เนื้อหาที่สร้างจากผู้ใช้เอง (อธิบายด้านล่าง) ซึ่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือในลักษณะข่มขู่ ไม่เป็นความจริง คลาดเคลื่อน ซึ่งก่อความไม่สงบ ทำร้ายชื่อเสียง ละเมิดความเป็นส่วนตัว ลามก อนาจาร ภาพโป๊ หมิ่นประมาท ดูถูก ผิดกฎหมาย หรือนำไปสู่การกระทำที่ถือเป็นอาชญากรรม ละเมิดสิทธิ์บุคคลอื่นๆ ความเสียหายทางแพ่ง หรือละเมิดกฎหมาย คลีน เท็กซ์ขอห้ามคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว และเมื่อไรก็ได้ ไม่ว่าจากสถานการณ์ที่คลีน เท็กซ์เชื่อว่าคุณใช้เว็บไซต์ขัดกับข้อตกลง และเงื่อนไข และ/หรือ ขัดกับกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์เพื่อการโฆษณา หรือการเชิญชวนทางการค้าใดๆได้  

เนื้อหาที่สร้างจากผู้ใช้เอง

ความคิดเห็น คำแนะนำ คอมเมนต์ ชิ้นงาน รูปภาพ รูปถ่าย ลิ้งค์ คำถาม ข้อมูล วีดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณ และผู้ใช้คนอื่นๆ โพสต์บนเว็บไซต์นี้ หรือโอนถ่ายผ่านเว็บไซต์นี้ (ถูกเรียกโดยรวมว่า เนื้อหาที่สร้างจากผู้ใช้เอง ) ไม่ถือเป็นความลับ และไร้ซึ่งเจ้าของ คลีน เท็กซ์มีสิทธิ์ในการใช้ เลียนแบบ เผยแพร่ เปิดเผย โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆ โดยเฉพาะ ไปยังบุคคลที่สามด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตาม โดยผ่านสื่อใด และที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ คุณรับประกันว่า เนื้อหาที่สร้างจากผู้ใช้เองไม่เป็นความลับหรือไม่มีใครเป็นเจ้าของ คุณให้สิทธิ์คลีน เท็กซ์ในการใช้รูปโดยไม่จำกัด เรียกกลับคืนไม่ได้ ทั่วโลก โอนถ่ายอย่างไรก็ได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใดๆ และไม่มีระยะเวลาจำกัด บนสื่อตอนนี้ หรือหลังจากนี้ได้ เพื่อจุดประสงค์อะไรก็ได้ ทั้งการค้า โฆษณา หรืออื่นๆ รวมทั้งสิทธิ์ในการแปล แสดง ผลิตซ้ำ ดัดแปลงจากงานดั่งเดิม อนุญาตให้ประกอบบการ เผยแพร่ มอบหมาย และทำให้เป็นธุรกิจโดยไม่ต้องจ่ายเงินคุณแต่อย่างใด คุณรับรู้ และตกลงว่าคลีน เท็กซ์ทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนที่ไม่มีส่วนร่วมใดๆ ต่อการเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างจากผู้ใช้เอง และคลีน เท็กซ์ไม่ขอรับผิดชอบต่อคุณ หรือต่อบุคคลที่สาม ในเรื่องของความแม่นยำ หรือการใช้ที่ล่วงละเมิด ผิดกฎหมาย หรือ ไม่ก่อให้เกิดความพอใจของเนื้อหาที่คุณอาจจะได้รับจากการโพสต์เนื้อหาที่สร้างจากผู้ใช้เอง คลีน เท็กซ์ไม่มีความรับผิดชอบในการดูแล ติดตามเนื้อหาที่สร้างจากคุณ หรือผู้ใช้งานคนอื่นๆ จากกฎเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว คุณรับบรู้และตกลงว่าความคิดเห็น คำแนะนำ คอมเมนต์ และข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงออกมาผ่านเนื้อหาที่สร้างจากผู้ใช้เองไม่ได้เป็นตัวแทนของคลีน เท็กซ์ การใช้เนื้อหาที่สร้างจากผู้ใช้เองโดยคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณรับประกันว่า เนื้อหาที่สร้างจากผู้ใช้เองหรือข้อมูลที่ส่งผ่านโดยคุณเป็นข้อความดั่งเดิม ที่ไม่ได้เลียนแบบงานของบุคคลอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์คุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ที่คุ้มครองความเป็นตัวคุณ และไม่ประกอบไปด้วยข้อความที่ใส่ร้าย สบประมาทผู้อื่น นอกจากนี้คุณรับประกันว่าคุณสามารถรับผิดชอบต่อข้อความในบรรทัดต่อจากนี้ คุณยินยอมจะจ่ายค่าชดเชยต่อคลีน เท็กซ์ สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ความเสียหาย ความสูญเสีย และความรับผิดชอบที่เกิดจากใช้เนื้อหาที่สร้างจากผู้ใช้เอง หรือโอนถ่ายโดยคุณ หรือการใช้งานอื่นๆ ของคุณกับเว็บไซต์นี้ คลีน เท็กซ์ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการบล็อค ยกเลิก และจำกัดเนื้อหาที่สร้างจากผู้ใช้เอง หรือโอนถ่ายโดยคุณ และที่คลีน เท็กซ์เชื่อว่าไม่คล้องจองกับข้อตกลง และเงื่อนไข (รวมถึงเนื้อหาต่างๆ ที่ละเมิด หรืออาจจะละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นๆ ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์คุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ที่คุ้มครองความเป็นตัวคุณ) หรือไม่เป็นที่ยอมรับโดยคลีน เท็กซ์ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า และไม่ต่อแสดงความรับผิดชอบต่อคุณ หรือใคร คุณรับประกันว่า เนื้อหาที่สร้างจากผู้ใช้เองไม่เป็นความลับหรือไม่มีใครเป็นเจ้าของ คุณให้สิทธิ์คลีน เท็กซ์ในการใช้รูปโดยไม่จำกัด เรียกกลับคืนไม่ได้ ทั่วโลก โอนถ่ายอย่างไรก็ได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใดๆ และไม่มีระยะเวลาจำกัด บนสื่อตอนนี้ หรือหลังจากนี้ได้ เพื่อจุดประสงค์อะไรก็ได้ ทั้งการค้า โฆษณา หรืออื่นๆ รวมทั้งสิทธิ์ในการแปล แสดง ผลิตซ้ำ ดัดแปลงจากงานดั่งเดิม อนุญาตให้ประกอบบการ เผยแพร่ มอบหมาย และทำให้เป็นธุรกิจโดยไม่ต้องจ่ายเงินคุณแต่อย่างใด คุณตกลงที่จะแจ้งคลีน เท็กซ์ทันทีผ่าน ลายลักษณ์อักษร (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อเราได้ที่ที่อยู่ด้านล่าง) เมื่อเนื้อหาที่สร้างจากผู้ใช้เองขัดกับข้อตกลง และเงื่อนไข คุณยอมรับที่จะให้ข้อมูลที่เพียงพอกับคลีน เท็กซ์เพื่อช่วยให้เราสืบสวนหาข้อเท็จจริงว่า เนื้อหาที่สร้างจากผู้ใช้เองขัดกับข้อตกลง และเงื่อนไขหรือไม่ คลีน เท็กซ์ตกลงว่าจะพยายามอย่างถึงที่สุดในการสืบสวนคำร้องเรียนนั้นๆ และจะดำเนินการกับเรื่องนี้โดยการตัดสินใจของคลีน เท็กซ์แต่เพียงผู้เดียว แต่อย่างไรก็ตามคลีน เท็กซ์ไม่รับประกันว่าจะบล็อค หรือลบ (ข้อความทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน) ของเนื้อหาที่สร้างจากผู้ใช้เอง หรือเนื้อหาอื่นๆ  

ไอเดียที่ไม่ได้ถูกร้องขอ

คลีน เท็กซ์มีนโยบายที่จะไม่ดู หรือตกลงรับการยื่นไอเดียที่ไม่ได้ถูกร้องขอใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้น การออกแบบ และ/หรือเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของคลีน เท็กซ์ (รวมถึงแต่ไม่เฉพาะเจาะจงที่ ผลิตภัณฑ์และบริการ) ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟแวร์ ข้อมูล หรืออื่นๆ จากบุคคคทั่วไปถึงคลีน เท็กซ์ ฉะนั้นคุณจึงไม่ควรโพสต์ บนเว็บไซต์ หรือส่งไอเดียนี้ผ่านอีเมล์ และด้วยวิธีอื่นๆ มาให้คลีน เท็กซ์  

คุณจะติดต่อเราอย่างไร

ถ้าคุณมีคำถามหรือคำแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ หรือข้อตกลง และเงื่อนไข หรือสถานการณ์ที่คุณอยากร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท คลีน เท็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 789/76 นิคมอุตสหกรรมปิ่นทอง หมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

อีเมล์ : info@kleen-tex.co.th  

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

คลีน เท็กซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ลบ บางส่วนของข้อตกลง และเงื่อนไข เมื่อไรก็ได้ กรุณาดูข้อตกลง และเงื่อนไขเป็นครั้งคราวสำหรับความเปลี่ยนแปลง การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป หลังจากที่เราโพสต์เรื่องการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลง และเงื่อนไขแปลว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  

การแบ่งออกเป็นส่วนๆ

แต่ละส่วนของข้อตกลง และเงื่อนไขควรได้รับการตีความที่แยกออกจากกัน และเป็นอิสระจากกัน ถ้าบางส่วนของข้อตกลง และเงื่อนไขใช้การไม่ได้ เป็นโมฆะ หรือไม่มีผลบังคับใช้ใดๆ ส่วนนั้นควรแยกออกจากส่วนอื่น และไม่มีผลต่อผลการบังคับใช้ของส่วนอื่นๆ ในข้อตกลง และเงื่อนไข  

การซื้อ

ถ้าคุณต้องการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ กรุณาอ่านรายละเอียดในหัวข้อเงื่อนไขการจัดส่งด้วย  

กฎหมายและอำนาจในการตัดสินคดี

ข้อตกลง และเงื่อนไขควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย คุณ และคลีน เท็กซ์ยอมรับต่ออำนาจในการตัดสินคดีของศาลในประเทศไทยทั้งหมด