นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน - คืนสินค้า

 1. ลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 14 วัน หลังจากได้รับสินค้า
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนและคืนสินค้า กรณีดังนี้
  • สินค้ามีตำหนิ, แตกหัก-เสียหาย, สูญหายจากการขนส่ง
  • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายละเอียดสินค้าที่ระบุในเว็บไซต์
  • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ
 3. สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า
  • กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ/สั่งผลิต
  • กลุ่มสินค้า Clearance ราคาพิเศษ
  • สินค้าตัวโชว์
  • การหลุดร่วงของเส้นใยของพรมซึ่งเป็นการหลุดร่วงตามปกติ
  • สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า เช่น เปลี่ยนใจ
 4. การคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องนำส่งสินค้าคืนให้กับทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง ผ่านขนส่งเอกชน และ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าด้วยตนเอง
  • การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าคืน บริษัทฯ ในสภาพเดิมที่ลูกค้าได้รับ
  • ลูกค้าควรถ่ายรูป/วิดีโอ ของสินค้าก่อนหรือระหว่างการแพ็คสินค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันสภาพสินค้า
 5. กรณีสินค้าบกพร่องที่เกิดจากการผลิต และพิจารณาแล้วว่าพรมของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่หรือทดแทนด้วยสินค้ารุ่นเทียบเท่า หรือทำการซ่อมแซมหรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. กรณีสินค้าเกิดความเสียหายจากการใช้งานของลูกค้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าให้ รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากความเสื่อมสภาพตามธรรมชาติของการใช้งาน การฉีกขาดเป็นรอยที่เกิดจากการกระทบกับสิ่งของอย่างอื่นหรือ อุบัติเหตุ ฯลฯ
 1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และแจ้งเปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้า หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น
 2. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา ที่ kttsocial@kleen-tex.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 038 296 891 ถึง 3 ต่อ 122 หรือ 083 117 9593 ก่อนทุกครั้ง โดยลูกค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน และเอกสารยืนยันการชำระเงิน รูปถ่าย/วิดีโอสินค้าพร้อมเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยน
 3. สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์ ให้แจ้งเปลี่ยนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี
 4. เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ ภายใน 3 วันทำการ เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนสินค้า ก่อนที่ดำเนินการส่งคืนสินค้าต่อไป โดยการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 5. ไม่รับเปลี่ยน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์
 1. ลูกค้าสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้า หากพบปัญหา
 2. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา ที่ kttsocial@kleen-tex.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 038 296 891 ถึง 3 ต่อ 122 หรือ 083 117 9593 ก่อนทุกครั้ง โดยลูกค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน และเอกสารยืนยันการชำระเงิน เซลล์สลิป/ใบกำกับภาษี รูปถ่าย/วิดีโอสินค้าพร้อมเหตุผลที่ต้องการคืน
 3. เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ ภายใน 3 วันทำการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า
 5. สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน
 6. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 7. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆไม่สามารถขอคืนได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืนเป็น เงินสด ทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

 1. จ่ายคืนเป็นคูปองใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อสินค้าและบริการที่ www.kmatonline.com ภายใน 14 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน
 2. จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 7-20 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน และได้รับเอกสารการคืนเงินครบถ้วน
 3. จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/เดบิต ที่ทำการชำระเงิน หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารการคืนเงินครบถ้วน โดยระยะเวลาการคืนเงินขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละธนาคาร
 4. คืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตภายใน 15-30 วันทำการ
 5. คืนเงินเข้าบัตรเดบิตภายใน 30-45 วันทำการ