พรมอาคารสำนักงาน


พรมอาคารสำนักงาน 

พรมทางเข้า พรมหน้าประตูู สำหรัับบริิเวณที่่มีีการสััญจรหนาแน่น เพื่อการดักฝุ่น
และความชื้น ก่อนเข้าอาคาร พร้อมยางกันลื่นทั้งผืน