03 CorpoIm-1

ภาพลักษณ์องค์กร! (Corporate Image!)

ในยุคของการแข่งขัน ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ต่างแข่งขันเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด โดยใช้ทั้งกลยุทธ์ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย หรือ การจัดโปรโมชั่น แต่สิ่งหนึ่งที่อาจไม่ได้นึกถึงคือ การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรควบคู่ไปด้วย ภาพลักษณ์ขององค์กรหรือของบริษัท (Corporate Image) คือภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมไปถึงการบริหารจัดการสินค้าและบริการ ขององค์กรหรือบริษัทนั้นๆ ภาพลักษณ์ เป็นสิ่งที่สร้างได้ แก้ไขได้ แต่หากเสียไปแล้วกลับแก้ไขยากและต้องใช้เวลา ภาพลักษณ์ที่ดี ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ และเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรหรือบริษัท
ภาพลักษณ์หนึ่งที่ผู้ใช้บริการเห็นได้ทันที คือการเอาใจใส่ดูแล อาคาร สถานที่ ให้ดูดี สะอาด มีระเบียบ ตลอดเวลา ดึงดูดให้น่าเข้าใช้บริการ วิธีการง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก สามารถทำได้ทันทีไม่ต้องใช้เวลาประกอบ ติดตั้ง คือการตกแต่งด้วยพรมทางเข้า (Entrance Mat) หรือพรมเวลคัม (Welcome Mat) โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตุเห็นได้ทั้งขณะเดินเข้าและออก หรือเป็นพรมโลโก้ พรมดีไซน์ (Logo/ Design Mat) ที่ช่วยตอกย้ำแบรนด์หรือองค์กรได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะวางที่บริเวณทางเข้าหรือตกแต่งบริเวณต้อนรับ
กลับไปยังบล็อก